ජනපති දැක්ම

හෙළ සිරිත් රකින, ගුණ නැණ සපිරි, පරිසර හිතකාමී ජනපති දරුවෙක් අපෙන්...